Privilegia | Literátské bratrstvo dnes

 
 
 
 

Na úvod » Privilegia

Privilegia Viléma z Rožmberka z r. 1555

Ve jménu Svaté a Nerozdílné Trojice, Boha Otce, Syna i Ducha Svatého, vše jednoho Hospodina.
Amen.

Poněvadž   P á n   B ů h   V š e m o h o u c í   člověka k obrazu svému podobného učiniti a nad jiné všechny stvoření rozumem obdařiti jest ráčil, tak aby vždycky po vše časy života svého v přikázání chodě trval, a co by koliv před sebe v tomto světě bráti chtěl, aby to všechno v bázni Boží a ve Jménu Jeho Svaté působil. Zvířata a jiní živočichové rozumu nemajíce smejšlejí zemské věci, odkud je jim vždy potravu přijímati, ale sám člověk rozumu užívajíce, od Pána Boha Všemohoucího vděčnost toho prokazujíce, netoliko čím by zde na tomto světě živ býti mohl, hleda, jak zvířata činí. Ale mysl svou
k nebi pozdvihuje, v přikázání Božím chodíc, obmejšlí, což by duši jeho k spasení bylo, řeč Krista Pána v paměti majíce, kdež ráčil propověděti:

       Nejprve hleděti království Božího a spravedlnosti Jeho a jiné všecky věci přidané budou. Ačkoliv na každý den a na každou chvíli toho hledati máme, však obzvláště v den Páně, který jest sám Bůh ustanoviti ráčil, a v jiné slavnosti a svátky od Církve svaté ustanovené, ve kterých se ode všech jiných tohoto světa pečování uprázdniti máme.